نیاز به بازسازی و نوسازی ساختمان ها به خصوص در کاربری های مسکونی و نیز تمایل ساکنین به تطابق منازل خود با سلیقه و نیازهای شخصی لزوم ارایه ایده ها و طرح های اجرایی و کاربردی و نوین را بیش از پیش ضروری می نماید.


خدمات مهندسی(مشاوره و طراحی)در زمینه بازسازی و رنگ ساختمانهای قدیمی خصوصا ساختمانهای بلند مرتبه که نمای آنها دچار عارضه و کثیفی شده است این شرکت آماده رساندن خدمات مهندسی و فنی در این زمینه است و ترمیم و بهسازی و زیبا سازی نمای آنها می باشد.برای مشاوره در مورد ساختمان خود با شرکت تماس بگیرید.

*برای دریافت قیمت ها و اطلاعات  رنگ نمای ساختمان های قدیمی و بازسازی  آن با شرکت تماس بگیرید*