تسمه فولادی خاک مسلح ، تسمه آجدار فولادی خاک مسلح،تسمه اجدار خاک مسلح
تسمه های فولادی خاک مسلح با استاندارد های مربوطه توسط شرکت پارس پی تولید و به مشتری ارائه می گردد.تسمه های فولادی آجدار جهت مسلح سازی ترانشه های خاکی استفاده می شود که منطبق با ضوابط استاندارد در این تسمه ها تولید می گردد.تطابق کامل با ضوابط مذکور و کیفیت ظاهری و مقاومتی مطلوب مشخصه اصلی تسمه های ت ...
تسمه فولادی خاک مسلح
تولید تسمه فولادی خاک مسلح ...
دیوارهای خاک مسلح
دیوار خاک مسلح و تسمه فولادی خاک مسلح ...