رنگ نمای ساختمان های قدیمی و بازسازی
نیاز به بازسازی و نوسازی ساختمان ها به خصوص در کاربری های مسکونی و نیز تمایل ساکنین به تطابق منازل خود با سلیقه و نیازهای شخصی لزوم ارایه ایده ها و طرح های اجرایی و کاربردی و نوین را بیش از پیش ضروری می نماید. خدمات مهندسی(مشاوره و طراحی) در زمینه بازسازی و رنگ ساختمانهای قدیمی خصوصا ساخت ...