گروه خبري : عمومی
تاريخ انتشار : 1399/09/04 - 12:23
كد :15

شروع تولید پروفیل درز انقطاع پروژه بیمارستان شریعتی 2 توسط شرکت پارس پی

با توجه به حساسیت بیمارستان ها در زمینه درزهای انقطاع شرکت پارس پی اقدام به تولید پروفیل های درز انقطاع و انبساط مناسب جهت جوابدهی با توجه به عملکرد ساختمان های بیمارستانی کرده است.