گروه خبري : عمومی
تاريخ انتشار : 1400/05/03 - 14:47
كد :16

محاسبه فاصله درز انقطاع در ساختمان‌های دارای 8 طبقه و کمتر

بررسی مقدار درز ژوئن و درز انقطاع در ساختمانها

با توجه به ضوابط مربوط به درز های ژوئن و  درز انقطاع که در استاندارد ملی 2800 مطرح است، ساختمان‌ها باید با پیش‌بینی درز ژوئن و درز انقطاع از یکدیگر فاصله مشخصی داشته باشند. بدین منظور ساختمان‌های تا هشت طبقه یا کمتر باید فاصله هر طبقه از مرز زمین کناری حداقل 5 هزارم ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه باشد. محاسبه این مقدار با استفاده از فرمول زیر می باشد.

X=0.005h

منبع خبر : http://parspeyco.ir/fa/news16.aspx