پروفیل درز انقطاع و انبساط ، پوشش درز انقطاع و انبساط
تجهیزات بیمارستانی، پارکینگی،پادری ها،کانال های پیش ساخته(آبرو)  1-طراحی و تجهیزات پارکینگی:                  2-طراحی و تولید کانال های پیش ساخته:   3-طراحی و تولید هندریل و بیمارستانی:     ...