گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1396/10/25 - 00:15
كد :16

پوشش درز انقطاع

پوشش درز انقطاع برای پوشاندن درزهای انقطاع ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

پوشش درز انقطاع :

براي جلوگيري از خسارت و كاهش خرابي ناشي از ضزبه ساختمانهاي مجاور به يكديگر ، بويژه در زمان وقوع زلزله ، ساختمانهايي كه داراي ارتفاع بيش از 12 متر يا داراي بيش از 4 طبقه هستند ، بايد به وسيله درز انقطاع از ساختمانهاي مجاور جدا شوند و محل درز های انقطاع باید با پوشش درز انقطاع پوشانده شود؛ همچنين حداقل درز انقطاع در تراز هر طبقه برابر 100/1 ارتفاع آن تراز از روي شالوده است . اين فاصله را مي توان در محلهاي لازم با مصالح كم مقاومت(پوشش درز انقطاع) كه در هنگام زلزله در اثر برخورد دو ساختمان به آساني مصالح مزبور خرد مي شوند ، پر كرد.