گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1396/11/01 - 22:55
كد :21

پروفیل درز انقطاع (انواع و کاربرد های آن)

پروفیل های درز انقطاع به دوصورت روی کار و داخل کار طراحی می شوند.

با توجه به نوع کاربرد و نوع پروژه و مراحل اجرای کار پروفیل های درز انقطاع و انبساط طراحی می گردند.

 

در قسمت هایی که پارکینگ ها می باشند از پروفیل های ترافیکی و خدرو بر استفاده می شو که تحمل بار های ترافیکی را دارند.

در قسمت هایی که داخلی می باشند از پروفیل های نفر رو و تردد سبک استفاده می گردد.

در درز ژوئن قسمت های نما سقف و دیوار نیز از نوع های ممخصوص آن استفاده می گردد.

شرکت پارس پی در زمینه های مختلف و طراحی ها و اجرا های مختلف درز انقطاع و انبساط (درز ژوئن) آماده خدمات رسانی به مشتریان گرامی می باشد.