گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1396/11/11 - 01:07
كد :23

پروفیل درز انقطاع ترافیکی

پروفیل درز انقطاع(پوشش درز انقطاع) ترافیکی

پروفیل های درز انقطاع ترافیکی برای کاربری های پارکینگ و تردد های بالا و سنگین مورد استفاده قرار می گیرند.با توجه به گسترده شدن استفاده از پوشش های درز انقطاع در کاربری های مختلف در قسمت های پارگینگی و تردد بالا و خیابان ها از نوع پروفیل های درز انقطاع ترافیکی استفاده می گردد.

با توجه به وزن و ترددی که درروی پروفیل ها صورت می گیرد نوع پوشش درز انقطاع انتخاب می گردد.از نوع تردد بالا و ماشین رو و ترافیکی سنگین و فوق سنگین بروی پروفیل های درز انقطاع صورت می گردد.

هر چه اندازه گپ ها بزرگتر گردد تعداد پروفیل ها برای انتخاب کمتر می گردد و تحمل بار ترافیکی کمتر می گردد.