گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1396/10/25 - 00:28
كد :17

پروفیل درز انقطاع و انبساط

پروفیل درز انقطاع و انبساط (پوشش درز انقطاع و انبساط) طراحی، تولید و اجرای انواع آن


در ساختمانهای با گستردگی در سطح (عریض) که اخیرا در کشور نیاز به این نوع ساختمانها و در نتیجه ساخت آنها رشد فزاینده­ای داشته است، به جهت کاهش اثرات حرارتی و لرزه­ای در سازه با توجه به ابعاد، آن را به چند بلوک تقسیم نموده و با در نظرگیری ضوابط، فاصله­ای بین آنها ایجاد می­نمایند. این فاصله که اصطلاحا درزهای انبساط یا انقطاع نامیده می­شوند، در معماری ساختمانها می­بایست به نحوی پوشانده شود که عملکرد مناسبی در جهت حفظ خاصیت درز داشته و تناسب قابل قبولی با نازک­کاری بوجود آورده و کاربری ساختمان را حفظ و یا حتی ارتقا بخشد. به همین جهت این پروفیلهای عمدتا آلومینیومی(پروفیل های درز های انقطاع و انبساط)در طرحها و مدلهای متنوعی با توجه به نیاز پروژه­ها توسط این شرکت طراحی، تولید و اجرا می­گردند.