گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1396/10/28 - 01:35
كد :18

پوشش درز انقطاع و انبساط و نحوه اجرای آن

اجرای پروفیل های درزانقطاع و انبساط به دو صورت توکار و روکار صورت می گیرد.

با توجه به نوع پروژه و مرحله ای که پروژه در آن قرار دارد نحوه نصب پروفیل های پوشش درز انقطاع و انبساط مشخص می شود.مثلا اگر نازک کاری در پروژه انجام شود و در آخر کار باشد باید از پروفیل های روکار استفاده گردد.در صورتی که کار در مراحل اولیه باشد و نازک کاری کناره های درز انقطاع انجام نشده باشد می شود زیر سازی ممورد نظر را انجام داد و پروفیل توکار مورد نظر را نصب کرد.