گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1397/04/24 - 14:21
كد :27

پوشش درز انقطاع و پوشش درز انبساط دیواری

پوشش های ذرز انقطاع و انبساط در قسمت دیوار با پروفیل های پوشش درز انقطاع و پروفیل های پوشش درز انبساط در کف متفاوت می باشد.

از نظر وزن و ضخامت جنس و نوع باربری و شکل متفاوت بوده و از نظر قیمتی هم نسبت به نوع ترافیکی و کفی متفاوت بوده و هزینه  کمتری در بر می گیرد.

برای نصب و اجرای این پوشش های درز انقطاع و پوشش های درز انبساط هم به صورت رو کار و هم توکار همراه با شاسی کشی فلزی می توان کار کرد.