گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1397/08/28 - 23:12
كد :28

پروفیل (پوشش) درزهای انقطاع در نما

ارائه راهکار برای مسائل مربوط به درزهای انبساط و انقطاع در نما

با توجه به مسائل مربوط به آیین نامه های لرزه ای و لزوم داشتن درز انقطاع بین ساختمان ها می بایست این درز ها ذر قسمت نما و بام پوشانده شود .با توجه به الزامی شدن پوشاندن درزهای انقطاع برای گرفتن گواهی پایانکار از شهرداری می بایست از پوشش درز انقطاع مناسب استفاده نمود.

بهترین روش پوشاندن درز های انقطاع نما استفاده از پروفیل های تمام آلومینیومی می باشد.

این پروفیل های درز انقطاع به صورت آنودایز و رنگ شده می توانند به کارفرمایان ارائه شوند.

استفاده از پوشش های درز انقطاع و انبساط از جنس لاستیک پیشنهاد نمی گردد.