گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1399/09/03 - 16:11
كد :38

میزان جابجایی مورد نیاز پروفیل پوشش درز انبساط و انقطاع

پروفیل پوشش درز انبساط و انقطاع

 

میزان جابجایی پروفیل پوشش درز انقطاع و یا پروفیل پوشش درز انبساط کاملا وابسته به میزان جابجایی سازه های دو بلوک طرفین درز انقطاع و یا درز انبساط دارد. به این صورت که اگر بهره بردار بخواهد ساختمان در محل درز انقطاع و یا درز انبساط در زمان زلزله دچار تخریب نگردد، می بایست پس از تعیین میزان جابجایی بلوک سازه های طرفین درز انبساط و یا درز انقطاع، از پروفیل درز انقطاع و یا پروفیل درز انبساط با امکان جابجایی به همان میزان محاسبه شده که بدون تخریب عمل نماید، استفاده نمود.

شرکت پارس پی برای تامین این نیاز در پروژه های ساختمانی، پروفیل پوشش درز انقطاع و پروفیل پوشش درز انبساط با ویژگی امکان جابجایی بدون تخریب در دامنه های با اندازه های مختلف نموده و محصولات متنوع خود در زمینه پروفیل درز انقطاع و پروفیل درز انبساط را برای مقاصد مختلف طراحی و تولید نموده است.