گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1399/04/17 - 14:35
كد :37

پروفیل درز انقطاع ساختمان

پروفیل درز انقطاع ساختمان برای محافظت از نازک کاری در عملکرد انبساطی و لرزه ای ساختمان اولویت دارد .

پروفیل درز انقطاع ساختمان برای محافظت از نازک کاری در عملکرد انبساطی و لرزه ای ساختمان اولویت دارد و برای اینکه قسمت های نازک کاری پروژه آسیب نبیند باید پروفیل های در انقطاع مناسب برای پروژه استفاده گردد تا از هزینه ها و خسارات احتمالی ساختمان در درز های انقطاع در آینده جلوگیری گردد.

منبع مقاله : پارس پی