گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1397/11/27 - 22:32
كد :29

زیرسازی و نصب پروفیل پوشش درز انقطاع و انبساط

انجام یک زیرسازی و بستر سازی مناسب جهت نصب پروفیل پوشش درز انقطاع و انبساط از ملزومات این عملیات بوده که رعایت چند نکته در انجام آن می تواند در حصول یک نصب ایده آل کمک شایان نماید
  • در اغلب موارد بهترین نوع زیرسازی با قوطی آهنی انجام پذیر است. لذا انتخاب مقطع صحیح از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  • برای نصب پروفیل پوشش درز انقطاع و انبساط توکار قطعا زیرسازی مناسب باید اجرا گردد و برای نصب پروفیل پوشش درز انقطاع و انبساط روکار، اجرای زیرسازی فلزی مناسب در بهبود کیفیت نصب نقش بسزایی دارد ولی می توان بدون انجام زیرسازی فلزی هم آنها را صرفا بر روی سطوح نازک کاری و کفسازی نصب نمود.
  • انجام ساپورت گیری های مناسب جهت اجرای زیرسازی فلزی پروفیل درز انقطاع با کیفیت نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.
  • ضروریست تا فضا و الزامات مورد نیاز جهت انجام زیرسازی های لازم جهت نصب پروفیل پوشش درز انقطاع و انبساط قبل از انجام نازک کاری و کفسازی ها صورت پذیرد
  • زیرسازی فلزی لازم جهت نصب پروفیل پوشش درز انقطاع و انبساط می بایست با در نظر گیری مدل پروفیل پوشش درز انقطاع و انبساط و لحاظ ابعاد آن صورت پذیرد.
  • جهت حصول یک زیرسازی مناسب و با کیفیت رعایت تراز و لول بودن مقاطع بسیار پر اهمیت می باشد.
  • زیرسازی مناسب جهت نصب پروفیل پوشش درز انقطاع می بایست با درنظری گیری کاربری آن فضا و میزان بار تردد وارده طراحی و انجام پذیرد.
منبع مقاله : پارس پی