گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1398/11/06 - 23:57
كد :32

پروفیل درز انقطاع لرزه ای

پروفیل پوشش درز انقطاع لرزه ای و پروفیل درز انقطاع لرزه ای و پوشش درز انقطاع لرزه ای

در سیستم های پروفیل درز انقطاع عملکرد لرزه ای بسیار مهم می باشد . عملکرد لرزه ای پروفیل های درز انقطاع باعث حرکت پروفیل درز انقطاع در زمان زلزله و تخریب نشدن پروفیل پوشش درز انقطاع می شود که می تواند عملکرد خود را حفظ نماید و برای بیمارستانها و سازه های با عملکرد و خدمت رسانی بی وقفه استفاده از این پروفیل های درز انقطاع ضروری می باشد.شرکت پارس پی درزمینه طراحی و تولید پروفیل های درز انقطاع لرزه ای پیشتاز بوده و طراحی های زیادی را برای پروژه های مهم انجام داده است .

منبع مقاله : پارس پی